Zorg en Begeleiding

Wij hebben aandacht voor alle kinderen (basiszorg) en bieden extra zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

In de groepen wordt handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute. Voor de vakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling heeft de leerkracht groepsplannen opgesteld. In een groepsplan worden de leerlingen in drie subgroepen verdeeld: De basisgroep (regulier aanbod), de verdiepte groep (verkort en verdiept aanbod) en de intensieve groep. Deze leerlingen krijgen verlengde instructie en extra leertijd.

Voor elke subgroep beschrijft de leerkracht welke doelen hij wil bereiken met de leerlingen en hoe hij de lessen organiseert.

De groepsplannen worden meerdere keren per jaar op basis van toetsgegevens en observaties geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  Dit wordt met de intern begeleider besproken. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld.