Hoogbegaafdheid

ObsSprinkels heeft structureel aandacht voor de (hoog)begaafde leerling. Wij vinden het belangrijk om het sociale aspect voor iedereen in het oog te houden en kinderen samen te laten leren. Wij kiezen er bewust voor de kinderen in de schoolomgeving te houden. We gebruiken het signaleringsinstrument SiDi om een goed beeld van de kinderen te krijgen. De mogelijkheden en het programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen ziet er globaal als volgt uit.

 

Werkwijze

Levelwerk

Hoog- en meerbegaafde leerlingen krijgen de leerstof in compacte vorm aangeboden. Dit betekent dat er tijd beschikbaar komt voor andere, moeilijkere leerstof. Hiervoor gebruiken we de Levelwerkboxen. Uit deze boxen krijgen de kinderen materiaal, wat speciaal voor deze doelgroep is ontworpen, hetgeen de kinderen uitdaging biedt. Het Levelwerk is de basis voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De kinderen gaan in de eigen groep met dit materiaal aan de slag. Instructie en evaluatie van dit werk is uiteraard belangrijk. Om hiervoor tijd te creëren heeft iedere parallelgroep een zogenaamde Levelwerkcoach, die twee keer per week een moment wordt vrijgeroosterd, om de kinderen de instructie te geven en de evaluatie te verzorgen.

Sigmagroep

Het is belangrijk, dat hoogbegaafde kinderen ook van en met elkaar leren. Om kinderen met elkaar in contact te brengen, is er een Sigmagroep (plusgroep) actief. Doelstelling van deze groep is zoveel mogelijk tegemoet te  komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Deze groep komt één moment in de week bij elkaar en is divers van samenstelling. Er is een vaste leerkracht met specialisatie hoogbegaafdheid op school aanwezig om deze kinderen te begeleiden.

Op Tournee

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 8 is deelname aan ‘Op Tournee’ een mogelijkheid. Op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs wordt een project aangeboden, waar de kinderen samen met leerlingen van andere scholen aan deel kunnen nemen. Het aantal deelnemende kinderen is per school beperkt. Vandaar dat een selectie op schoolniveau plaatsvindt.

Studyflow

Onze school kent een samenwerking met Stad&Esch, ook op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. In groep 8 is het op het gebied van rekenen, mogelijk deel te nemen aan Studyflow. Middels Studyflow werken de kinderen bij ons op school aan de referentieniveaus rekenen, zoals die op het voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Deze kinderen doen aan het einde van het schooljaar een examen op theorestische leerwegniveau. Wanneer dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, worden de kinderen het volgende jaar op het voortgezet onderwijs voor dit gedeelte vrijgesteld en kunnen ze werken aan de volgende referentieniveaus.

Projectgroep hoogbegaafdheid

Op onze school is een projectgroep actief van leerkrachten met specialisatie hoogbegaafdheid en interne begeleiding. Doel van deze projectgroep is coaching en begeleiding van onze leerkrachten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, evenals het opzetten en bewaken van de kaders ten aanzien van hoogbegaafdheid.