Oudervereniging

Doelstelling en taak:

De Oudervereniging obsSprinkels (OV) heeft tot doel om ouders en verzorgenden van leerlingen bij de school te betrekken. Dat gebeurt vooral door de school te ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten. Daarnaast kunnen aandachtspunten die van belang zijn worden voorgelegd aan de MR of de directie.

Alle ouders waarvan de kinderen op obsSprinkels zitten, zijn lid van de OV. Zij hebben een stem bij verkiezingen van bestuursleden en het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting.

Financieel overzicht:

De OV vraagt jaarlijks van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage (onder andere voor schoolreis en sinterklaas), die nodig is om de verschillende activiteiten te kunnen bekostigen.

In de brief van de ouderbijdrage vindt u hoe voor het schooljaar 2023-2024 deze bijdrage is opgebouwd.

 

Het rekeningnummer van de OV is NL85 RABO 037 18 24 842 t.n.v. de Oudervereniging OBS Sprinkels, onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep van uw kind(eren).

Werkwijze:

De ondersteuning van activiteiten wordt vormgegeven door een commissie, zoals bijvoorbeeld de commissie sinterklaas, de commissie avond-4-daagse en de commissie luizencontrole. Een commissie bestaat uit 1 à 2 bestuursleden, aangevuld met 1 of meerdere ouders. Naast vormgeving is ook vaak concrete hulp nodig tijdens de viering of activiteit, zoals bij het inpakken van Sinterklaascadeaus en de versiering van de school.

Bestuurders van de OV zijn de schakels tussen team en ouders in diverse activiteiten. De taak van het bestuur is het coördineren van diverse activiteiten tussen betrokkenen.

De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de site. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Voor belangstellenden ligt een exemplaar ter inzage bij de secretaris of kan een kopie opgestuurd worden.

De Oudervereniging is te bereiken middels het mailadres ov.obssprinkels@stichtingpromes.nl
 

Samenstelling oudervereniging: 
Barbara ten Veen / Joëlla Lugtmeier / Ilona Branbergen / Birgit de Jong / Marjan Jansen / Annegreeth van Soest / Susanne Esselbrugge / Els Morrenhof / Edwin Eerens / Ruben Zwart / Jessica Steffens.