Medezeggenschapsraad

Wat is de MZR?
Op school worden door de schoolleiding (en soms het bovenschools bestuur) belangrijke besluiten genomen over het reilen en zeilen op school. Denk bijvoorbeeld over de invulling van vacatures, lesmethoden en veiligheid. Voor een deel van deze besluiten is het verplicht om eerst ouders en personeel raad te plegen. Dit is wettelijk geregeld en gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MZR). 
Ook op Sprinkels hebben we een actieve MZR. Deze bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De leerkrachten worden gekozen door het team, de oudergeleding wordt uit en door ouders gekozen via verkiezingen. Hier gelden vaste regels voor.

Wat doet de MZR?
De MZR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De schoolleiding deelt belangrijke informatie met de MZR, over bijvoorbeeld financiën, , projecten in de klas, formatie of het schoolplein. De MZR denkt mee en geeft advies wat er beter zou kunnen. Bij het schoolplan voor het volgende jaar moet de schoolleiding de MZR om goedkeuring vragen. 
Ook kan de MZR zelf aan de schoolleiding aandacht vragen voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld communicatie met ouders of verkeersveiligheid.

Wat doet de MZR níet?
De MZR krijgt geen informatie over individuele kinderen of leerkrachten. Zij besluit dus ook niet wie er blijft zitten of welke leerkracht voor welke klas komt. Ook is de MZR niet verantwoordelijk voor de communicatie van de schoolleiding naar ouders. Tot slot organiseert de MZR niet zelf activiteiten, zoals de oudervereniging wèl doet. 

Wat kan ìk met de MZR?
Wij horen graag wat ouders en kinderen bezig houdt op school, wat er goed gaat en wat er beter kan. Spreek ons dus vooral hierover aan of stuur een bericht via MR.obssprinkels@stichtingpromes.nl. We proberen vaak aanwezig te zijn bij activiteiten op school om makkelijk aanspreekbaar te zijn. Ook ben je van harte welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij de MZR-vergadering. Mail ons voor een afspraak hierover. 
Voor vragen of zorgen over je eigen kind kun je het best contact opnemen met de eigen leerkracht. Wil je zelf ook lid worden van de MZR of wil je meer informatie? Neem contact met ons op: we vertellen graag meer en er zijn regelmatig nieuwe verkiezingen. 
Op het ouderportaal staat het jaarplan van de MZR en de notulen van de afgelopen vergaderingen, hier kun je zien waar we ons mee bezig houden. 

Wie zijn de MZR?
Op dit moment bestaat de MZR uit acht leden:

 
Oudergeleding:
Hugo Kramer (voorzitter)
Cornelieke Hoeve-Moeke
Renske de Man
Floris Boom

Personeelsgeleding:
Jacqueline Kwint
Jessica van Veen
Marianna de Boer
Leonie Wigger
 
Je kunt ons bereiken via MR.obssprinkels@stichtingpromes.nl. Een vraag of opmerking bespreken we in de eerstvolgende vergadering. Daarna krijg je zo snel mogelijk reactie.